kringminnaert.nl

Jaarverslag 2018

De lezingen

Totaal zijn er in 2018 acht bijeenkomsten gehouden, waarvan vijf in de collegezaal van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, twee op het Terreplein van Sonnenborgh en één in het Koningsberger gebouw. Het gemiddeld aantal aanwezigen op de zes avonden (de lezingen op 9 januari en 9 oktober uitgezonderd), hieronder vermeld, was 30 (afgerond).

Datum

Spreker, onderwerp

Locatie


opkomst


Opmerkingen
leden

gasten

Totaal


09-01-2018

Multiversum
prof. dr. John Heise


Terreplein, Sonnenborgh~100

I.s.m. het Natuurkundig Gezelschap.

30-01-2018

De sterrenkunde in de Islam
Rob van gent


Collegezaal, Sonnenborgh

25

1

26


20-02-2018


Moestuintjes op Mars
Wieger Wamelink


Collegezaal, Sonnenborgh

25

1

26


20-03-2018

Leden voor leden avond

Collegezaal, Sonnenborgh

22

0

22

Tevens vond de ALV plaats

17-04-2018

Leven na de dood van sterren.
Prof. dr. Ed van den Heuvel

Terreplein, Sonnenborgh

35

4

39


9-10-2018

Gaia

Anthony Brown

Koningsber-ger gebouw100

I.s.m. het Natuurkundig Gezelschap.

30-10-2018

Recent planeetonderzoek
Marcel Jan Krijgsman

Collegezaal, Sonnenborgh

34

4

38


27-11-2018

Grote Optische Telescopen
Edwin Mathlener

Collegezaal, Sonnenborgh

26

1

27


gemiddeld*28

2

30*-De opkomst bij de gezamenlijke lezingen van 9 januari en 9 oktober zijn hierin niet meegenomen.

Excursie

De excursie vond dit jaar plaats op 9 juni en voerde ons naar de Tivoli sterrenwacht te Oudenbosch, waar nu de telescopencollectie en andere (museum)stukken van de voormalige volkssterrenwacht Simon Stevin, ook bekend als Quasar, zijn ondergebracht.

Na een presentatie over de geschiedenis van de Sterrenwacht en een lezing over “De werking van getijden” door Edward Poptie, bezochten we in twee groepen de collectie en de telescoop van de sterrenwacht, die nu gehuisvest is in een fraai oud kloostergebouw. Vervolgens bezochten we de beroemde basiliek, die een kopie is van de Sint-Pieter te Rome (schaal 1:4). De dag werd afgesloten met een etentje in het restaurant van het Tivoli klooster. Met 19 deelnemers was dit een geslaagde en gezellige dag.

Verslag Waarnemen 2018

Op 24 maart en 8 december waren er gezamenlijke waarneemactiviteiten op Sonnenborgh. Op 27 oktober hebben we wederom onze medewerking verleend aan de Nacht van de Nacht.

24 maart

Op deze dag was het helder en was ook de maan goed te zien zodat we na een lezing van Ruud Zaalberg over beeldbewerking meteen zijn gaan waarnemen. Op deze avond waren er 13 leden en 2 introducées aanwezig.

8 December

Een aantal waarneemervaringen zijn gedeeld door Ruud Zaalberg en Robert Wielinga. Frans van Schaik deelde zijn ervaringen met een reistelescoop op La Palma. Helaas was het zwaar bewolkt, zodat er niet waargenomen kon worden. Uiteindelijk werd deze avond bezocht door 8 leden.

27 oktober: Nacht van de nacht
De Minnaertkring heeft wederom deelgenomen aan een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht op Fort Vechten op 27 oktober. Er waren 4 leden die een (grote) telescoop opgesteld hadden staan. Het was de hele avond zeer helder en vooral de Maan en Mars trokken de aandacht. De belangstelling was groot en waren de lezingen de moeite waard.


Het ledental van Minnaert

Op 31 december 2017 was het ledental 103.
Op 31 december 2018 waren er 108 geregistreerde leden.


Bestuur.

Het bestuur heeft in 2018 op de volgende data vergaderd: 14 februari, 3 juli, 12 september en 12 december. Per 21 maart 2018 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: R.P. (Robert) Wielinga
Secretaris: F.E.F. (Freek) Slangen
Penningmeester: M.B. (Marjolein) Zwiep
Plaatsvervangend secretaris: R. (Ruud) Zaalberg